Terminai ir sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

PRT GmbH mielai priima užsakymus pagal pardavimo sąlygas, kaip nurodyta toliau. Išskyrus atvejus, kai tai aiškiai susitariama raštu (pavyzdžiui, įvykus konkursui), jokių šių sąlygų pakeitimų nebus taikoma. Šiose sąlygose „Jūs“ ir „Jūsų“ atitinka pirkėją ir „mes“, „mūsų“ ir „mums“ pardavėją, PRT GmbH. „Dienos“ reiškia darbo dienos nuo pirmadienio iki penktadienio imtinai, išskyrus bankų nedarbo dienas, jeigu nenurodyta kitaip.

2. ĮKAINIAI

Mūsų įkainiai galioja 7 dienas nuo jų išdavimo datos. Įkainiai skirti išimtinai adresato naudojimui ir mes pasiliekame teisę atšaukti įkainius, kuriuos Jūs perdavėte trečiajai šaliai.


Tam tikrais atvejais, mes turime reikalauti mokesčio, skirto padengti savo transporto išlaidas, kai mūsų vežėjas turi pristatyti prekes pakartotinai į Jūsų nurodytu adresu.

3. PREKIŲ PRISTATYMAS IR SURINKIMAS

Normaliomis aplinkybėmis

 • a. Mes pristatysime užsakymą per sutartą laikotarpį, tačiau mes negalime būti atsakingi už bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl pavėluoto prekių pristatymo. Jei mes pristatome per vėlai, Jūs neturite teisės tai vertinti kaip sutarties pažeidimą.
 • b. Prekės bus pristatytos Jūsų pateiktu pristatymo adresu. Galite suteikti įgaliojimą priimti prekes Jūsų vardu bet kuriam asmeniui, kuris iš tikrųjų priimtų prekes nurodytu adresu.
 • c. Jei mes, ar prekių vežėjas negali pristatyti prekių nurodytu adresu, tada mes galime arba saugoti prekes ir pristatyti jas vėliau, arba grąžinti į sandėlį, ir jas pristatyti vėliau.
 • d. Jūs privalote tiekti tinkamas darbo priemones pristatymo arba surinkimo adresu, kad galime iškrauti arba pakrauti prekes be vėlavimo. Mes reikalausime kompensacijų už bet kokius nuostolius, kuriuos mes patiriame dėl prekių pristatymo ar surinkimo, ar prekių nepristatymo ar nesurinkimo. Jei tai ne mūsų ir mūsų vežėjo kaltė, kad bet koks pristatymas ar surinkimas vėluoja arba negalima atlikti, tada mes priskaičiuosime Jums bet kokias papildomai patirtas išlaidas.
 • e. Jei mes prekes teikiame Jums dalimis, tada kiekvienas įnašas yra atskira sutartis. Jei dar ne visiškai apmokėjote užsakymus, kurie jau įgyvendinti tinkamu laiku, tada mes galime sustabdyti arba atšaukti bet kurį iš Jūsų dar neįgyvendintą užsakymų pristatymą.
 • f. Į mūsų kainas neįeina pristatymo ar transporto išlaidos bei draudimo mokesčiai. Jos bus priskaičiuotos papildomai.

4. KAINOS

Visos nurodytos kainos yra su pridėtinės vertės mokesčiais („PVM“). PVM bus įtrauktas į visas sąskaitas faktūras pagal mokesčių dienos kursą. Mokesčių atžvilgiu data bus sąskaitos faktūros data.

5. APMOKĖJIMAS

Jei nenurodyta kitaip, sąskaitos faktūros turi būti sumokėtos užsakant. Užsakymai bus nesiunčiami tol, kol negausime visos apmokėjimo sumos.

6. GARANTIJA

a. Visos mūsų prekės yra tikslingos, siekiant patikimo apdorojimo ir medžiagų ir tinka tam tikslui, kuriam jie yra suprojektuoti sąžiningomis sąlygomis. Mūsų atsakomybė pagal šią garantiją bus apribota pakeitimui, nemokamam remontui ar kredito išdavimui – bet kokioms prekėms su sąlyga, kad tokie gedimai neatsirado dėl Jūsų neteisingo prekių naudojimo ar Jūsų aplaidaus tvarkymo.

b. Turint pretenzijų pagal šią garantiją galite grąžinti prekes:

 • i. Per 28 dienas nuo pristatymo dienos ar laiko, kurį gamintojas nustatė ir priklauso nuo to, kuris yra ilgesnis.
 • ii. Tvarkingoje ir geroje būklėje
 • iii. Savo lėšomis į 2 High Sand Lane, Cockermouth, CA13 9NA, nebent mes pranešėme apie prekių grąžinimą kitu adresu. Mūsų vežėjai neturi teisės priimti prekių grąžinimui, jeigu nesutarta iš anksto.

7. KATALOGAI IR BROŠIŪROS

Visus prekių aprašymus ir iliustracijas bet kuriame kataloge, brošiūroje, kainų sąraše arba bet kuriame kitame dokumente, skiriame tik bendram susipažinimui ir neįeina į bet kokią sutartį. Mes neprisiimame atsakomybės už bet kokias klaidas arba neveikimą tokiuose dokumentuose ir negalime būti atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, kilusius aprašymuose ar iliustracijose.

8. NENUNMATYTOS APLINKYBĖS

Mes pasiliekame teisę atšaukti užsakymą, sustabdyti ar atidėti jo pristatymą be atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, jei prekių tiekimas stabdytas ar atidėtas dėl karo (nepriklausomai nuo to, ar deklaruota, ar ne), pilietinio karo, riaušių, nepalankių oro sąlygų, gaisro, potvynių, darbo ginčų, nelaimingų atsitikimų ar bet kurių kitų nekontroliuojamų priežasčių.

9. TRŪKUMAI, SUGADINIMAI, NEATITIKIMAI IR/ARBA NUOSTOLIAI KELYJE

Mes savo nuožiūra grąžinsime, pakeisime ar suteiksime kreditą, jei prekės buvo prarastos, klaidingai pateiktos, sugadintos kelyje arba dėl prekių stokos. Mes atsižvelgsime tik į reikalavimus, jei mums pateiksite raštu per 3 dienas nuo prekių pristatymo dienos. Jei prekės buvo prarastos kelyje, Jūs turite mums pranešti raštu per tą laikotarpį. Jei prekės buvo sugadintos arba yra prekių stoka, tada Jūs privalote saugoti šias prekes vienoje vietoje, atskirai nuo bet kokių kitų prekių ir leisite mums patikrinti, kol nuspręsime, kokių veiksmų imtis.
Jei visa prekių siunta yra prarasta, tada Jūs turite mums pranešti raštu per 7 dienas nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.

10. TEISĖS Į NUOSAVYBĖS IŠLAIKYMĄ

 • a. Bendrosios nuostato: Nepaisant prekių pristatymo, jos vis dar priklauso mums, kol sumokėsite visą sumą pagal šią sutartį.
 • b. Prekių pardavimas: Jei Jūs parduosite prekes trečiajai šaliai kol dar nesumokėjote jas, Jūs perduosite šias pardavimo pajamas kreditu mums. Mes turėsime teisę reikalauti, kad Jūs informuotumėte trečiąją šalį mokėti Jums priklausančius pinigus tiesiogiai mums.
 • c. Saugojimas: Jūs turite išsaugoti prekes atskirai ir aiškiai identifikuota kaip mūsų turtą tol, kol Jūs už jas sumokėsite.
 • d. Draudimas: Po pristatymo iki mokėjimo Jūs turite išsaugoti prekes visiškai apdraustas. Jeigu prekės yra prarastos, sunaikintos ar sugadintos, tada Jūs privalote turėti draudimo pinigus užsakymo mokėjimui. Jeigu prekės yra visiškai sunaikintos, Jūs turite teisę atidėti mokėjimą tol, kol prekių draudikas Jums sumokės.
 • e. Prekių susigrąžinimas: Mes turime teisę įeiti į Jūsų patalpas be įspėjimo ir susigrąžinti prekes, už kurias nebuvo visiškai apmokėta. Jeigu Jūs prekes laikote kito asmens patalpoje, mes taip pat pasiliekame teisę ten įeiti ir jas susigrąžinti.
 • f. Jeigu mes (ar bet kuri kita bendrovė per Pacific Supplies Group („Bendrovės Grupė“)) esame atsakingi už prekes ar paslaugas, kurias Jūs teikiate mums arba Bendrovės Grupei, mes galime savo nuožiūra ir raštu pranešti apie tai, kad mes Jums išmokėjome priklausančius.

11. JŪSŲ BANKROTAS ARBA NEIŠMOKĖJIMAS

Jei:

 • a. Jums nepavyksta įvykdyti bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį, arba Jūs nesilaikote jų, arba
 • b. kyla abejonių dėl turto arešto, arba
 • c. Jūs siūlote susitarti su Jūsų kreditoriais arba įvykdyti bet kokį bankroto aktą, arba jei Jums pateiktas bet koks bankroto prašymas arba (jei Jūs turite sąraše esančią bendrovę) ir pateikta bet kokia rezoliucija arba peticija likviduoti tokį kompanijos verslą, mes turime teisę nedelsiant nutraukti raštu bet kokią sutartį su Jumis, nepažeidžiant jokių teisių.

12. AIŠKINIMAS IR GALIOJIMAS

Bet kokių skyrių ar poskyrių aiškinimas jokiu būdu neturi būti arba apribotas, atsižvelgiant į nurodymus, arba iš bet kurio skyriaus ar poskyrio išvados. Jei dėl kokios nors priežasties vienas skyrius arba poskyrius yra vykdytinas pagal jo sąlygas, tada kiti liks galiojantys.